Reformatie in jaartallen


1529  Bestrijding van de Lutherij in Amersfoort

1572  Geuzen bezetten tijdelijk de stad, plundering kerken en beeldenstorm; daarna stad katholiek en aanvaarding Filips II


1579   Reformatie in Amersfoort (Alteratie/wetsverzetting)

1579  Stad neemt Observantenklooster over; deel oefenplaats schutterij (Doelen) rest o.a. stadsgeneesheer en glasblazerij


1579   Unie van Utrecht, een verbond van de voornaamste noordelijke gewesten in de strijd tegen Filips II


1579   Einde Sint Jansconvent

1579  Vanaf 1579 Sint Aegtenkapel in gebruik bij gemeente (opslagplaats, pakhuis en tabaksdepot)


1580  Openbare uitoefening van de mis door Rooms Katholieken werd verboden

1580   Sint Joriskerk komt aan de gereformeerden; College van Regenten beheert namens de stad gebouw en financiën


1581  "Plakkaat van Verlatinge", afzwering van Filips II door de Staten Generaal der opstandige Nederlandse gewesten


1629  Amersfoort door keizerlijke troepen belegerd en ingenomen door Graaf Montecuccoli; stad weer enkele dagen rooms


1635  Remonstrantse kerkje in Vijver; tot 1883

1658   Burgemeester van Amersfoort fungeert als deken van het Kapittel van Sint Joriskerk (tot heden)


1672-1673  Franse bezetting; tijdelijk weer RK-eredienst in Sint Joriskerk.

1686  Heilige Geestkapel van stad aan Lutherse Gemeenschap

1687-1717  Waalse kerk (Eglise Wallonne) in Amersfoort

1726   "Oud-Katholiek" Seminarie gesticht

1727   Synagoge ingewijd; gebouwd in 1726

1737  Naast de Synagoge (zuidzijde) is een mikwe (ritueel bad) gebouwd, in dienst tot 1943


1739   Afbraak kapel Sint Jansklooster m.u.v. het koor-gedeelte

1783   Elleboogkerk, officieel Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, ter plaatse van een schuilkerk (statie) gebouwd


1798   Alle kerken voor de wet gelijk gesteld, scheiding Kerk en Staat

1816  Koning Willem I stelt Algemeen Reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk op


1816  Afbraak en nieuwbouw Sint Franciscus Xaveriuskerk op 't Zand (Bätz-orgel als in Lutherse Kerk)


1820   Bouw van de houten toren op kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Elleboogkerk); kerk vergroot ca. 1850


1834  Afscheiding, het ontstaan van de Gereformeerde kerken als afscheiding van de Nederlands-hervormde kerk


1838  Onze Lieve Vrouwetoren wordt eigendom van de stad Amersfoort

1838  Hervormde Gemeente gesticht in de dorpskom Hoogland

1845   Resten van de ontplofte Onze Lieve Vrouwekerk (1787) als werkverschaffing afgebroken


1853   Herstel RK-hiërarchie (één Aartsbisdom, vier Bisdommen) door Pius IX; de grondwet van 1848 maakte dat mogelijk


1860   Agnietenklooster (Latijnse school gevestigd vanaf 1622) Herenstraat afgebroken

1883   Remonstrantse kerk in de Herenstraat (thans nr. 2, geen kerk)

1887   Sloop van de kapel Mariënhof aan de Zuidsingel

1894  Oprichting van de RK Werkliedenvereniging "Sint Joseph"

1902   Klooster Sint Barbara aan de Herenstraat afgebroken

1927   Oud-Katholieke kerk van de heilige Georgius, aan 't Zand gebouwd, op de plaats van een schuilkerk (sinds ca. 1700)


1945  Religieus Humanistisch Verbond in Amersfoort opgericht